چهارشنبه 7 خرداد 1399   13:54:02
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
چهارشنبه 7 خرداد 1399 13:07:58
خدمات الکترونیکی استاندارد سمنانبيشتر
فهرست خدمات سازمان ملی استاندارد ایران مصوب کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی
شماره شناسنامه خدمت/زیرخدمت عنوان خدمت/زیرخدمت فلوچارت/تصویر شناسنامه فرم‌های موردنیاز
10031455000 تدوین استاندارد ملی و مشارکت در استانداردهای بین‌المللی - -
10031455100 تدوین استاندارد ملی -
10011455101 مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی -
13011456000 تایید صلاحیت شرکتها و کارشناسان استاندارد - -
13011456100 تائید صلاحیت آزمایشگاههای همکار استاندارد
13011456101 تائید صلاحیت شرکتهای بازرسی
13011456102 تائید صلاحیت شرکتهای گواهی دهنده استاندارد -
13011456103 تائید صلاحیت شرکتهای آموزشی همکار در حوزه استاندارد -
13011456104 تائید صلاحیت کارشناسان استاندارد -
13011456105 تائید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی
13011456106 تائید صلاحیت شرکتهای ارائه کننده سیستم های مدیریت زیست محیطی -
13011456107 تائید صلاحیت شرکتهای ارائه کننده سیستم های مدیریت ایمنی موادغذایی -
13011456108 تائید صلاحیت شرکتهای ارائه کننده سیستم های مدیریت انرژی -
10031457000 نظارت بر کیفیت ارائه خدمت و تولید کالا - -
10031457100 صدور و تمدید پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد            
10031457102 تعلیق پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد             -
10031457103 نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل -
10031457104 نظارت بر ایمنی آسانسور
10031457105 نظارت بر کیفیت  تجهیزات موجود در شهربازی ها -
10031457106 نظارت بر کیفیت دیگ های بخار -
10031457107 نظارت بر کیفیت خدمات ترمینال عرضه سوخت گاز طبیعی CNG -
10031457108 نظارت بر کیفیت خدمات واحدهای انرژی  -
10031457109 نظارت بر کیفیت  خدمات سردخانه -
10031457110 نظارت بر کیفیت خودرو و نیرو محرکه -
10031457111 صدور گواهینامه های اظهاریه انطباق با استاندارد -
10031457112 صدور پروانه های کاربرد نشان حلال  -
13011458000 ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و    بین‌المللی - -
13011458100 صدور مجوز کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری ( ارزیابی کیفی کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی) -
13011458101 تعیین ماهیت کالای وارده / صادره اظهار شده (ارزیابی و اعلام ماهیت کالا وارده / صادره)  -
13011458102 صدور کد استاندارد فرآورده های نفتی -
13011458103 صدور تاییدیه های نوعی استاندارد (خودرو، موتورسیکلت، تراکتور، باتری، لاستیک و تبلت وارداتی)  -
13011458104 صدور گواهی ثبت کالا، برند و صادرکننده برتر -
10031459000 ارزیابی وسایل توزین در مراکز عرضه عمومی - -
10031459100 نظارت بر عملکرد وسایل توزین سنگین (باسکول همکف جاده ای)
10031459101 علامت گذاری وسایل توزین و سنجش
10031459102 ارائه گواهی اندازه شناسی نازل های جایگاه های عرضه سوخت مایع -
10031459103 نظارت بر سایر وسایل توزین و سنجش (سبک) 
10031459104 صدور گواهینامه کالیبراسیون -
10031459105 نظارت بر تصویب نمونه نوعی باسکول -
10031940000 ترویج و فرهنگ سازی استاندارد -
18051941000 آموزش استانداردسازی - -
18051941100 آموزش استانداردسازی برون سازمانی -
18051941101 آموزش کارشناسان استاندارد -
18051941102 آموزش مسئولین کنترل کیفیت -
.