چهارشنبه 7 خرداد 1399   14:03:09
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
چهارشنبه 7 خرداد 1399 13:07:58
اطلاع رساني شرايط ارائه خدماتبيشتر
متقاضيان خدمات سازمان ملي استاندارد عمدتا صاحبان واحدهاي توليدي، حرف و مشاغل مي باشند كه خوب است قبل از مراجعه براي دريافت پروانه استاندارد از وجود استاندارد اجباري يا تشويقي تدوين شده براي محصول يا خدمت مورد نظر خود مطمئن شوند. براي حصول اطمينان از وجود استاندارد براي محصول يا خدمت مورد نظر مي توانيد به لينك ذيل مراجعه فرماييد:

فهرست استانداردهای ملی (اجباری/تشویقی)
.