چهارشنبه 7 خرداد 1399   20:47:18
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
چهارشنبه 7 خرداد 1399 14:28:04
فرم های مورد نیاز تعمیرکاران وسایل توزینبيشتر
فرم های مورد نیاز آسانسور

راهنما: فرم های مورد نظر را میتوان از شرکت های نصاب دریافت و یا از پورتال تهیه کرد و بعد از تکمیل تحویل شرکت های بازرسی داد.

1- فرم مشخصات فنی آسانسورهای برقی

2- فرم یافته های بازرسی -آسانسورهای برقی

3- گواهی خود اظهاری تائیدیه اجزا آسانسورهای برقی

4- پرسشنامه ی یکسان بازرسی آسانسورهای برقی بر مبنای استاندارد ملی 1-6303
.