چهارشنبه 7 خرداد 1399   13:23:16
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
چهارشنبه 7 خرداد 1399 13:07:58
فرم های مشخصات و سوابق کاری متخصصین فنی دارای صلاحیت جهت شرکت در ارزیابی آزمایشگاه هابيشتر
فرم مسئولین کنترل کیفیت
راهنما: جهت صدور پروانه تائید صلاحیت مسئول کنترل کیفی، فرم شماره 1، 3 و 4 (آئین نامه)  را پرینت گرفته و بعد از تکمیل مدارک در سامانه نظارت بر اجرای استاندارد بصورت الکترونیکی ثبت نام کرده و مدارک را بارگذاری نمایید، بعد از ثبت نام الکترونیکی مدارک را بانضمام نامه درخواست بصورت فیزیکی در اختیار واحد آموزش سمنان قرار دهید. فایل 17 صفحه ای محتوی آزمون را نیز جهت مطالعه دانلود نمائید و بعد از تائید کمیته تائید صلاحیت QC  و هماهنگی با مسئول آموزش اداره کل (آقای حسینی) جهت شرکت در آزمون اولیه مراجعه نمایید.
ضمناً جهت تمدید پروانه تائید صلاحیت مسئول کنترل کیفی، فرم شماره 2  را پرینت گرفته و بعد از تکمیل مدارک در سامانه نظارت بر اجرای استاندارد بصورت الکترونیکی ثبت نام کرده و مدارک را بارگذاری نمایید، بعد از ثبت نام الکترونیکی مدارک را بانضمام نامه درخواست بصورت فیزیکی در اختیار واحد آموزش سمنان قرار دهید.
ضمنًا جهت صدور و تمدید پروانه تائید صلاحیت، مبلغ 1.195.000 ریال به شماره شبای IR330100004071054401820835 بنام حساب درآمد عمومی- خدمات استاندارد با شناسه 338054471146000001460710098022 واریز و اصل فیش تحویل واحد آموزش گردد.
.